Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost Modularita s.r.o., se sídlem Vladislavova 46/3, 110 00 Praha, IČ: 044 26 878, DIČ: CZ04426878, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247510, vystupující jako prodávající/dodavatel/ zhotovitel/provozovatel, a jako Správce a Zpracovatel zpracováváme vaše osobních údaje.

Tyto osobní údaje zpracováváme pouze na základě vašeho souhlasu s jejich zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“),  a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny (dále jen „Osobní údaje“), tedy konkrétně pro účely registrace poptávek a nabídek spolupráce, pro naplnění účelu a realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí služeb, pro účely vedení uživatelského účtu, call centra (infolinka) – nahrávání hovoru po předchozím upozornění, uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci (např. vymáhání pohledávek, kontroly), fakturace, marketingových činností Správce (nabízení zboží a služeb, včetně zasílání informací o předmětném zboží a jiných aktivitách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití Vámi uvedeného elektronického kontaktu). Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům a osobám podílejícím se na vedení Správce a Zpracovatele. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona.

Osobním údajem se rozumí́ ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Poučení Subjektu údajů o jeho právech

Poskytnutí Osobních údajů je  výslovné  a dobrovolné.
Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním, nakládáním s  „osobními údaji“ právo:

 • svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu  gdpr@juooh.com nebo písemným oznámením s vlastnoručním podpisem doručeným do sídla Správce. Svůj souhlas může také odvolat i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek. Toto se týká i odvolání souhlasu se zasíláním marketingových akcí Správce. Odvolání/výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musí Správce podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy. Správce také může odvolání souhlasu a výmaz dotčených osobních údajů Subjektu údajů odmítnout, a to např. v případě potřeby  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce (např. při evidenci neuhrazené pohledávky či v případě probíhajícího reklamačního řízení);
 • na přístup k Osobním údajům dle § 12 Zákona: Na žádost o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Správce povinen Subjektu údajů takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  • účelu zpracování Osobních údajů;
  • rozsahu zpracování Osobních údajů (tj. informaci ohledně Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji);
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů;
  • příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

Správce má přitom právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • opravu/úpravu/doplnění Osobních údajů, a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že Správce či Zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, nebo pokud by byly chybné, může:
  • požádat Správce či Zpracovatele o vysvětlení;
  • požádat Správce o aktualizaci nebo opravu Osobních údajů;
  • požádat, aby Správce či Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění anebo likvidaci Osobních údajů);
  • se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce jej následně bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení jeho stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo informování Subjektu údajů nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude  žádost Subjektu údajů shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Údaje na faktuře a jejich změna. V souladu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud zboží ještě nebylo přijato a zaplaceno.

Omezení zpracování. V případě, že Subjekt údajů namítá nepřesnost svých osobních údajů, jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, Správce již jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo pokud Subjekt údajů vznesl námitku dle předchozího bodu, tak má Subjekt údajů právo na to, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů. V takovém případě může Správce tyto osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem Subjektu údajů (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Kontakt na Správce: gdpr@juooh.com

  O jaké osobní údaje se jedná

  Subjekt údajů souhlasí́ se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název a sídlo společnosti, doručovací či jiná korespondenční adresa, daňové identifikační číslo (IČ, DIČ), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, kontaktní osoba, odpovědná osoba (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce, ve smluvní dokumentaci jako např. rezervační smlouva, SBKS, kupní smlouva) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  Při objednání zboží či služeb může vyplnit i nepovinné údaje. Ty to údaje pomáhají Správci k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Nepovinné údaje subjekt údajů poskytujete dobrovolně.

  Osobní údaje osob mladší 16-let. Internetový obchod Správce není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může tento internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

  Osobní údaje, které získává Správce jinak než přímo od Subjektu údajů. V rámci společných marketingových akcí může i Správce tyto osobní údaje Subjektu údajů zpracovávat. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je může kombinovat.

  Osobní údaje třetích osob, které jsou Správci poskytnuty Subjektem údajů. Pokud Subjekt údajů poskytujete Správci osobní údaje třetích osob, je jeho povinností informovat o tom danou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů (např. vyzvednutí zakoupeného zboží jinou osobou než kupujícím).

  Zpracování osobních údajů třetím subjektem. Subjektu údajů může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (předávané osobní údaje Dopravci vycházející z vyplněné objednávky – zejm. jméno a příjmení, doručovací adresa, tel. číslo, výše částky určené k zaplacení při převzetí zboží apod.; Dopravce je ve vztahu k těmto osobním údajům oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté tyto osobní údaje bezodkladně smazat), účetní a daňové služby, pracovníci Správce, sjednané pojišťovny (např. za účelem řádného nahlášení a následného řešení pojistné události), státní orgány (při vymáhání práv Správce jsou osobní údaje předány třetí osobě např. advokátovi, či dle zákonné povinnosti příslušnému státnímu orgánu), Facebook/Google/Apple(Instagram/Twitter, popřípadě další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá, nebudou osobní údaje Správcem bez předchozího souhlasu Subjektu údajů předávány třetím osobám.

  V případě přístupu na webové stránky Správce z mobilního telefonu či jiného obdobného zařízení, může Správce zpracovávat i informace o daném mobilním zařízení. Dotčené osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány obdobným způsobem, jako v případě přístupu z PC.

  Osobní údaje, které Správce zpracovává automaticky:

  • určité informace o prohlížejícím subjektu při prohlížení webové stránky Správce, jako jsou např. datum a čas přístupu na danou webovou stránku, informace o  jeho operačním systému či nastavení jeho jazyka, o jeho internetovém prohlížeči. Správce může také zpracovávat informace o jeho chování na daných webových stránkách. Veškeré tyto Informace jsou však z důvodu maximálního soukromí daného subjektu anonymizované, a ani Správce sám je nedokážeme přiřadit konkrétnímu subjektu;
  • záznamy z kamer na provozovně/výrobní hale/kanceláři Správce. Kamery na provozovně jsou instalovány jak  z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Zaznamenáván je pouze obraz. Provozovatelem kamerového systému je Správce;

  Souhlas se zpracováním Osobních údajů není třeba je-li to  nezbytné pro:

  • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, či je nezbytné pro splněné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let),
  • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
  • účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů,
  • ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

  Subjekt údajů v tomto případě „bere na vědomí“ zpracování svých osobních údajů, neposkytnutí souhlasu či jeho odvolání není v tomto případě uplatnitelné.

   Doba

   V prvé řadě bude Správce osobní údaje Subjektu údajů zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi nimi a ve lhůtách uvedených v příslušných právních předpisech, atd.
   V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje Subjektu údajů obecně zpracovávány po dobu do 10 let od udělení souhlasu (není-li stanoveno jinak), nebo do odvolání takového souhlasu.
   V případě, že se Subjekt údajů přihlásí k odběru obchodních sdělení, tak jeho osobní údaje budou obecně zpracovávány po dobu do 5 let od přihlášení k odběru (není-li stanoveno jinak.), nebo do doby vyslovení nesouhlasu s jejich dalším zasíláním (zaslání prostřednictvím emailu).
   Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem budou zpracovávané po dobu využívání těchto služeb a dále obvykle do 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl daný uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.
   V případě instalace kamerového systému na provozovně/pracovišti Správce, Správce tyto kamerové záznamy standardně ukládá po dobu 2 měsíců. V případě, že v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 2 měsících mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.
   Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány/uchovávány zabezpečeným způsobem (hesla, zabezpečené úložiště, zabezpečené fyzické místo uložení, přesný přehled o osob mající přístup k osobním údajům).
   Uvedené lhůty platí při vyrovnání všech závazků (faktury atd.), v opačném případě budou vaše údaje uchovány až do vzájemného vypořádání. Tyto lhůty mohou být též prodlouženy např. soudním sporem, daňovou kontrolou apod.

   Třetí strany. Prostřednictvím webových stránek mohou shromažďovat informace též třetí strany (shromažďují informace přímo z web prohlížeče uživatele, jejich zpracování podléhá pravidlům třetích stran GDPR).

   Zásady používání souborů cookies naleznete v Cookies.

   Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 08. 03. 2021, a jsou k dispozici elektronicky na www.juooh.com.